תקנון האתר

אנא קראי בעיון את הכללים והתנאים החלים על שימושך באתר (להלן:"התקנון"). התקנון מהווה את הבסיס להתקשרות בינך לבין פייסמרט (להלן:"פייסמרט"). פייסמרט משווקת קורסים דיגיטליים באמצעות אתרי אינטרנט חיצוניים לניהול קורסים והינה בעלת אתר האינטרנט המצוי בכתובת האינטרנט www.facemart.co.il   (להלן:"האתר" ). בכל מקום בו תצוין המילה אתר, הכוונה היא לאתר, בעליו, מפעיליו, עובדיו, שלוחיו, נציגיו.  ודאי שאת מבינה אותם לפני השימוש בו. השירותים הניתנים באתר הינם בנושא הצערת עור הפנים. לידיעתך באופן גלישתך באתר וללא קשר אם נרשמת לאתר או לאו, את מביעה את אישורך והסכמתך לתקנון לתנאיו ולהגבלותיו ומתחייבת להשתמש ולפעול באתר על פיהם ובקשר לשירותים הזמינים באתר ו/או דרכו וככל שיהיו. יובהר כי הגישה לאתר, בכל דרך שהיא, בן אוטומטית ובין אחרת, מהווה שימוש באתר ואת הסכמתך ואישורך להיות כפופה לתנאים ולהגבלות אלה. האמור בתקנון זה לגבי האתר חל גם על כל מידע ו/או מוצרים ו/או תוצרים ו/או נכסים ו/או שירותים ו/או תכנים אחרים המוצעים ו/או זמינים על ידי האתר ו/או באמצעותו והשייכים לו, לרבות שימוש באמצעות היוועצות חזותית, טלפון ו/או ווצאפ, הורדות ויישומים ניידים ו/או בכל דרך אחרת שהאתר יבחר לעשות בהם שימוש . באם אינך מסכימה לתקנון, עליך לעזוב את האתר באופן מידי . תקנון זה תקף אף לפעילות האתר וחשבונות המקושרים אליו ברשתות החברתיות לרבות אינסטגרם, פייסבוק ויוטיוב.   בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין האמור בתקנון לפרסומים אחרים של האתר, תגברנה הוראות התקנון.

יצוין כי האתר ותכניו לרבות תקנון ומדיניות הפרטיות מנוסחים בלשון נקבה מטעמי נוחות בלבד ומתייחסים לשני המינים כאחד. ההתייחסות ליחיד תכלול גם את הרבים, אלא במקרה בו ההקשר דורש אחרת, הכותרות בתקנון זה נעשו לשם הנוחות בלבד ואין להשתמש בהן או לייחס להן כל פרשנות שהיא.  

 1. שימוש באתר, במידע והסתמכות עליו

האתר מספק תוכן העוסק בענייני הצערת עור הפנים ומיועד ללימוד עצמי בלבד. תוכן יכלול בין היתר אך לא רק, כתבות, תמונות, גרפיקה, עיצוב וכל חומר אחר שמוצג באתר לרבות תוכן של צד שלישי. כל אלו יכונו  (להלן:"תוכן" או "מידע).  את חופשיה לגלוש מבלי להירשם בחלק מאזורי האתר  עם זאת, ככל שתתבקשי לבצע הזמנה, או לגלוש לחלקים אחרים באתר, תצטרכי להירשם.  בשל ההתקדמות בשיטות וגישות מדעיות שונות, אין האתר מעודד הסתמכות על שיטה כלשהי ואין להסתמך על המידע והתכנים שבאתר כתחליף לייעוץ רפואי, מקצועי או טיפול. ככל שיש לך שאלות בנוגע לבריאותך, עליך תמיד להתייעץ עם רופא מקצועי המידע המופיע באתר מיועד לקהל הרחב. אין להתייחס למידע זה כאל טיפול רפואי כלשהו או תחליף לכזה, לאתר אין אפשרות לשלוט על האופן בו את מפרשת או משתמשת בתכנים שבו והאתר אינו מעודד ו\או מזמין ליטול תרופות, תוספי תזונה טבעיים, או לעסוק באופן אחר בתחום הצערת עור הפנים או הרפואה האלטרנטיבית, ואין להסתמך עליו. 

האתר מופעל ממדינת ישראל וייתכן כי המידע שבו, לא יהיה זמין ו/או מתאים מחוצה לה. כל שימוש באתר נעשה על אחריותך בלבד.  

 1. מילוי פרטים ויצירת חשבון משתמש

האתר מיועד לשימוש אישי בלבד. חל איסור על שיתוף, מסירה או מתן הרשאה לאחרים לעשות שימוש בפרטיכם. יובהר כי את בלבד, תשאי באחריות לכל הפעולות שתעשנה בשמך. את האחראית הבלעדית לחשבון זה ואינך רשאית להעבירו או למכור אותו. ככל שייודע לאתר אודות הפרה כזו, הוא יהא רשאי לסגור את חשבונך. במקרה שכזה, אינך רשאית להצטרף שוב ולפתוח חשבון חדש.  באם נודע לך על שימוש לא מורשה או כל שימוש לרעה בפרטייך או שמך, אנא הודיענו באופן מידי לכתובת: office@facemart.co.il:.

האתר אינו מיועד לשימוש מתחת לגיל 18. משכך הנך מצהירה ומתחייבת בזאת כי את בת 18 לכל הפחות, ומסוגלת להבין ולהסכים לתנאים, לחובות, להצהרות, למצגים ולהתחייבויות המפורטים בתנאי תקנון זה, ומחזיקה בידך אמצעי תשלום כדין וברשותך כתובת דואר אלקטרוני חוקית. באם ייעשה שימוש במידע שקרי, מזויף או תבוצע הונאה כלשהי, האתר יפסיק את החשבון ושומר לעצמו את הזכות לפנות לערכאות משפטיות כדי לכסות את נזקיו לרבות פנייה רשויות האכיפה המתאימות. 

לשם גלישה באתר אין צורך במילוי פרטים כלשהם. עם זאת, יובהר כי לצורך רכישת תוכניות אימון ושימוש בהם תדרשי למלא מספר פרטים, הכוללים בין היתר שם פרטי ומשפחה, מס' טלפון, כתובת וכיוצב' ולבצע תשלום. כמו כן, לחלק מתוכניות האימון, הנך נדרשת לספק תמונות ולמלא שאלון כדי שנוכל להתאים עבורך תוכנית מיטבית. הנך נדרשת בזאת לספק מידע אמיתי ומדויק ולעדכן את פייסמרט באם יחול שינוי כלשהו וככל שיידרש. יובהר כי האתר יוכל לגרוע או להוסיף מהפרטים הנדרשים וזאת ע"פ שיקול דעתו הבלעדי ובכפוף לחוקים ולתקנות הרלוונטיים אשר יתפרסמו מעת לעת, ולא תהיה לך כל טענה ו/או דרישה ביחס לזאת כנגד האתר. את מתחייבת ששימושך באתר ייעשה ע"פ הכללים, החוקים והתקנות החלים עליך. חל איסור להתחזות לאחרת ואת מאשרת כי ידוע לך שמילוי פרטים כוזבים ביודעין הינה עבירה פלילית ע"פ החוק. מי שתפעל בניגוד לחוק (להלן:"המפרה") עומדת לאתר הזכות לנקוט בכל צעד משפטי כנגד המפרה, לרבות פנייה לערכאות ודרישה לפיצוי בגין נזקים שיגרמו לאתר ו/או עקב שיבוש בפעילות האתר ו/או כל נזק מכל סוג שהוא בין ישיר ובין עקיף .

תוכלי לגלוש באתר ולקרוא מידע רב ומגוון אשר עוסק בהצערת הפנים .בנוסף, תוכלי ליצור קשר ישירות עם המדריכות (ע"פ המסלול שתבחרי). מבלי לגרוע מיתר תנאי תקנון זה, יובהר כי האתר שומר לעצמו את הזכות להפסיק, לבטל או לתקן את פעילותו ע"פ שיקול דעתו הבלעדי ואינו מתחייב לרציפות או לפעילות ו/או השירותים שהוא מספק ללא הודעה מוקדמת בכל עת. מובהר כי האתר עשוי להגביל מעת לעת את הגישה לכל השירותים או לחלקם, לפי שיקול דעתו הבלעדי. 

האתר שומר לעצמו את הזכות להגביל או למנוע גישה לאתר באופן זמני או קבוע למשתמשת המפרה את התקנון.

 1. תכנים

האתר מציג תכנים שונים. ייתכן שתתבקשי לספק אימותים נוספים או מידע, כולל אך לא מוגבל למספר הטלפון ולכתובת. יובהר כי לצורך צפייה בחלק מתכני האתר ישנן דרישות מערכת, ביניהן גישה לאינטרנט, תיבת דואר אלקטרוני, דפדפן עדכני, ותוכנה התומכת בקבצי PDF לרבות תוכנה להצגת וידאו המאפשרות להציגם כראוי. יצוין כי אי עמידה באחת מהדרישות הנ"ל עלולה לפגום ביכולתך לעשות שימוש באתר או בחוויית המשתמש שלך ולאתר לא תהייה כל אחריות בנוגע לכך. בכדי לעשות שימוש בתוכנות הנ"ל יהיה עליך להסכים לתנאי השימוש והרישיון של אותם תוכנות. יובהר כי האתר לא יהיה אחראי בכל אופן שהוא לכל עניין אשר ינבע משימוש באותן תוכנות. ככל שתבקשי לעשות שימוש בתכנים המופיעים באתר, בכל דרך אשר אינה מצוינת או מתוארת מפורשות במסגרת תקנון זה, עלייך לפנות בכתב לאתר ולבקש את הסכמתו. אין האתר מתחייב לאשר את הבקשה ויפעל ע"פ שיקול דעתו הבלעדי. רכישת תוכן באופן טלפוני או דיגיטלי באתר, משמע, רכישת הזכות לעשות בתוכן לשימוש אישי ולצרכי צפייה מקוונת בלבד  והסכמה לתנאי האתר.

 1. תוכניות אימון לבחירה באתר

האתר יוכל לשנות בכל עת את התכנים והתוכניות שבו כולם או חלקם לרבות להסירם או לאו ע"פ שיקול דעתו הבלעדי.  עוד יובהר כי האתר רשאי להוסיף תכנים כמו גם שירותים נוספים בתשלום. בכל מקרה לא יהיה בכך כדי לגרוע מתנאי תקנון אשר ימשיכו ויחולו גם על כל תוכן ו/או תוכנית ו/או שירות אשר יתווספו לאתר.  תוכלי לבחור ולקבל את תוכנית האימון ו/או כל תוכן אחר שזמין ותקף למועד הזמנתך.  

א. תוכנית אימון דיגיטלית–   תוכנית אימון דיגיטלית לכל הפנים. משך הלימוד הינו 3 שבועות, והתוכנית זמינה למשך שנה מיום רכישתה.

ב תוכניות אימון מותאמת אישית לכל הפנים  – בתוכנית זו, תתבקשי לשלוח תמונה עדכנית שלך ולענות על שאלון. לאחר מכן צוות האתר יאבחן ויבנה תוכנית מותאמת אישית עבורך של כל אזורי הפנים ע"פ הצורך. במסגרת תכנית זו, תוכלי לשלוח סרטונים ולקבל פידבק. בתוך שלושה ימי עסקים ממועד משלוח הסרטונים .

בכל אחת מתוכניות האימון נדרש תרגול והתוצאות תיהנה עפ"י המאפיינים האישיים.

יובהר כי הטיפולים כאמור כפופים למצבך הרפואי, האתר מדגיש כי עלייך להיוועץ ברופא המטפל בטרם ביצוע פעולה ו/או תוכנית כלשהם ובמיוחד באם הנך סובלת ממצב רפואי כלשהו, הנך נדרשת ליידע את צוות האתר . לאור האמור, האתר (לרבות השירותים ו/או המוצרים הנוספים המוצעים בו ו/או באמצעותו),  לא יהא אחראי בכל צורה ו/או אופן בין במישרין ובין בעקיפין לכל תביעה ו/או נזק ו/או הפסד ו/או אובדן ככל שייוצר כתוצאה משימוש בתוכנית ו/או בתוכן המופיע באתר .

 1. נוהל תשלום והזמנה באתר

בכדי לבצע רכישה של תוכן או שירות המסופקים באתר, עליך להירשם לאתר ולספק פרטים כגון, שם פרטי ומשפחה, טלפון וכתובת דואר אלקטרוני וכל מידע אחר אשר האתר יחליט ע"פ שיקול דעתו הבלעדי. כמו כן, הנך נדרשת להחזיק בכרטיס אשראי ישראלי או כרטיס חיוב ישראלי כלשהו בר תוקף אשר הונפק ע"י החברה המנפיקה כרטיסי אשראי ומקובלת על האתר. המחירים המופיעים באתר, הינם כוללים מע"מ. הנך רשאית לרכוש כל אחת מתוכניות האימון שבאתר ע"פ מחירה המוצג בו נכון למועד ביצוע ההזמנה. התשלום יתבצע באמצעות כרטיס אשראי ישראלי בלבד. עלייך למלא בהזמנה מספר פרטים וביניהם שמך, מספר הטלפון, כתובת הדואר האלקטרוני שלך, פרטי כרטיס האשראי וכל מידע אחר המצוין באתר הנדרש לצורך ביצוע הזמנתך. אנא בדקי את פרטי ההזמנה בטרם ביצוע התשלום.   לאחר אימות ואישור התשלום ע"י חברת האשראי בגין העסקה תשלח הודעת דואר אלקטרוני לכתובת אותה מסרת עם רישומך לאתר ושבה הסכמת לקבל דברי דואר מן האתר. בהודעה יופיע קישור למרחב הקורס שנרכש, לרבות חשבונית עבור ביצוע התשלום.  במידה וחברת האשראי לא תאשר את העסקה מסיבה כלשהי, האתר יבטל את ההזמנה. את אחראית לכל הציוד הנדרש כדי לקבל את האישורים והקישורים הרלוונטיים לרבות העלויות הכרוכות בכך.

ביטול הזמנתך לאחר ביצוע התשלום, תעשה ע"פ החוק, אף אם הודעת דוא"ל לאישור מאתנו עדיין בהמתנה. 

המחירים המוצגים באתר נכונים למועד ההזמנה. לעיתים עשויים ליפול שגיאות במחיר או במידע, או שירותים כלשהם שאינם זמינים עקב שגיאה. בנסיבות אלה, האתר שומר לעצמו את הזכות לבטל את העסקה, על אף שהזמנתך אושרה וכרטיס האשראי שלך חויב. במקרה של ביטול מסוג זה לאחר שכרטיס האשראי שלך חויב בגין הרכישה, ידאג האתר לזיכוי כרטיסך עבור התמורה ששולמה. במידה ורכשת מנוי חודשי/שנתי, התנאים שבתקנון זה ימשיכו ויעמדו בתוקפם במשך כל התקופה. 

.6  חוק הגנת הצרכן

חוק הגנת הצרכן והתקנות שהותקנו בעניין, חלים ויחייבו את האתר ואותך לרבות אופן ביטול עסקה. יובהר כי ביטול עסקה ייעשה בתנאי שלא נעשה כל שימוש בשירות ו\או המוצר ובכפוף ליתר התנאים המפורטים בחוק הגנת הצרכן. דמי ביטול העסקה, יהיו בשיעור הקבוע בחוק, 5% משווי העסקה או 100 ש"ח לפי הנמוך מבניהם וכפי שיעודכן בחוקים ובתקנות מעת לעת. בעת בקשתך לביטול עסקה, הנך נדרשת למלא את פרטיך לרבות מס' ת.ז. ואת פרטי העסקה שביצעת זיכוי עבור ביצוע התשלום ייעשה בתוך 14 ימי עסקים וע"פ הנחיות ומדיניות חברת האשראי. במקרה של פגם ו/או אי התאמה, לא תחויבי בדמי ביטול. יצוין כי ביטול כאמור, יגרום לביטולה של  אותה עסקה ספציפית. במידה ותחפצי בביטול העסקה, בכפוף לתנאים שבחוק ייעשה הדבר ע"י משלוח הודעת דואר אלקטרוני לכתובת: office@facemart.co.il  או באמצעות טלפון שמספרו 2982400–054, או בדואר רשום לכתובת פייסמרט ת.ד 179 שוהם 6080948 כמצוין בתנאים אלו. 

 1. מדיניות אבטחה

בעת ביצוע רכישתך באתר, נתוניך הכספיים מועברים דרך שרת מאובטח. עם זאת, את מצהירה כי ידוע לך שאין שידור המועבר דרך האינטרנט מאובטח לחלוטין. בעוד האתר שואף להגן על מידע זה, אינו יכול להתחייב ולהבטיח את ביטחונו של כל מידע שתשלחי כולל פרטי כרטיס האשראי שלך. בהתאם לכך, כל מידע שתשלחי לאתר, יועבר על אחריותך בלבד ולא תהיה לאתר כל אחריות כלפיך בגין נזק כספי או נזק כלשהו אשר נגרם לך בכל מקרה שהוא ואשר נובע או קשור לשימושך באתר. יובהר כי האתר עושה שימוש לצורך סליקת כרטיס האשראי באמצעות חברת טרנזילה בכתובת האינטרנט https://www.tranzila.com.  בכל שאלה הנך מוזמנת לבקר באתר זה. 

 1. הפרעות, ניתוקים, שלמות המידע וקישורים חיצוניים

האתר שואף לספק מידע מדויק, עם זאת ידוע לך כי האתר איננו יכול להבטיח כי המידע והתכנים הכלולים בו יהיו תמיד מדויקים ו\או שלמים ו\או מלאים. האתר לא יהא אחראי בכל מקרה של שימוש או הסתמכות כלשהם על המידע ו\או על התוכן שמופיעים בו. את אחראית באופן בלעדי על כך שהמחשב או מערכות המחשב שלך מתאימים לשימוש באתר ומוגנים כראוי. יצוין כי אין באפשרות האתר להבטיח שהאתר והפעולות שבו תהינה ללא הפרעות,  שיבושים שגיאות או נקי מתוכנות מזיקות ווירוסים. מבלי לגרוע מיתר האמור בתנאים אלו, יובהר כי האתר לא יהיה אחראי לכל אובדן או נזק שנגרם כתוצאה מכל צורה של תקיפה לרבות מסוג מניעת שירות, וירוס, תולעת, סוס טרויאני או כל חומר מזיק טכנולוגי אחר שעלול להדביק כל ציוד מחשב של משתמש, תוכנית מחשב, נתונים או חומר קנייני אחר ואשר נובעים עקב השימוש בשירותי האתר, או הורדה של תוכן כלשהו שפורסם באתר. ככל שמופעים או שיופיעו באתר קישורים לאתרים חיצוניים, אין הדבר מהווה ערובה כי מדובר באתרים בטוחים או אמינים. יובהר כי אין הדבר מעיד על תמיכה, שליטה או חסות באתרים אלה, או על המידע, המוצרים או השירותים המוצעים בהם או באמצעותם. בנוסף, האתר אינו שולט בכל מידע, מוצרים או שירותים באתרים המקושרים לאתר ו/או שצדדים שלישיים עשויים לספק באתר שלהם או באמצעותם . כל חוות דעת, ייעוץ הצהרות, שירותים ,הצעות, או מידע אחר או תוכן המוצע או זמין על ידי צדדים שלישיים לרבות ספקי מידע, הם של המחברים או המפיצים בהתאמה ולא של האתר. משכך ביקורך באתרים אלו, ייעשה על אחריותך בלבד ולא תיהנה לך כל טענות ו/או דרישות מהאתר. לאתר אין כל אחריות לכל מידע שתספקי או להגנה על פרטיותך בעיקר באתרים אלו. זאת ועוד, האתר אינו ולא יהיה אחראי כלפיך וכלפי משתמשת כלשהי בגין כל אובדן ו/או נזק כלשהו בין ישיר ובין עקיף הנובע כתוצאה מפעילות בלתי חוקית של אחרים, לרבות אך לא רק, עקב שימוש לרעה במידע אישי שלך, אי יכולת להשתמש באתר או ביצוע הזמנות. 

 1. שימושים אסורים באתר

את מסכימה ומצהירה בזאת כי תעשי שימוש באתר למטרות חוקיות בלבד, וחל איסור מוחלט על ביצוע פעולות שונות וביניהן: א. הפרה של כל חוק או תקנה בין מקומיים ובין בינלאומיים ב. פרסום תוכן שאינו חוקי, ובין היתר כזה המאיים, משמיץ, מעורר שנאה, מטריד, פוגע, עוקב, מביך כל אדם או ישות משפטית כפי שנקבע על ידי האתר ועל פי שיקול דעתו הבלעדי או על פי או החוקים והתקנות החלים בישראל. ג. איסוף מידע אחר על אחרים, כולל כתובות דואר אלקטרוני ללא הסכמה ד. משלוח או העלאה של חומרה המכילה וירוסים, תוכנות ריגול, תוכנות פרסום או כל חומר אחר שהוא זדוני או מזיק מבחינה טכנולוגית ואשר נועדו להשפיע לרעה על פעולת האתר, מחשב או חומר לרבות מחיקה ושינוי של חומר או מידע שפורסם על ידי האתר ה. גישה ללא סמכות, הפרעה, שינוי פגיעה או שיבוש של האתר או כל חלק ממנו, לרבות במקום בו מאוחסן האתר. ו. התחזות לאדם כלשהו. ז. פרסום תוכן המפר זכויות קניין רוחני, זכויות לפרטיות, זכויות פרסום, סודות מסחריים או כל זכות אחרת של צד כלשהו. ח. פרסום כל דבר שעשוי להיות "דואר זבל" (ספאם) כולל אך לא מוגבל לכל שליחה של דואר אלקטרוני כפי שנקבע על ידי האתר ע"פ שיקול דעתו הבלעדי. ט. מתן אפשרות לאחרים לעשות שימוש בזיהוי שלך. י. להשתמש בכל רובוט, עכביש או בכל אמצעי אחרי בכדי לגשת לאתר לכל מטרה שהיא לרבות העתקה של כל חומר או תוכן המצוי באתר. יא. אינך רשאית ללא הסכמת האתר מראש ובכתב לקשר כל תוכן של האתר או לכלול באתר אינטרנט אחר או בשירות אחר כל חומר, תוכן או קניין רוחני של האתר. האתר לא יישא בכל אחריות בין באופן ישיר ובין באופן עקיף בנוגע למעשים כמצוין בסעיף זה וכאמור לעיל ולהלן. יב. חל איסור על אחסון של תוכן או חלק כלשהו מן האתר בכל מדיה אלקטרונית או דיגיטאלית והפצתו ללא הרשאה מפורשת מאת האתר. 

 1. שינויים, שדרוגים ועדכונים

ידוע לך כי האתר אינו מעניק אחריות כלשהי בין מפורשות ובין משתמעת לשלמותו ו/או להמשך תפעולו השוטף. האתר שומר לעצמו את הזכות לשנות את תנאי התקנון בכל עת וללא הודעה מראש לרבות תיקון או שינוי של דף זה או פרסום קובץ של תנאים ותקנות באתר ו/או לגרוע ו/או להוסיף תכנים מסוג כלשהו וכפי שימצא לנכון ובכל מועד בו ימצא לנכון לעשות זאת על פי שיקול דעתו הבלעדי. ידוע לך כי האתר עשוי לשדרג את השירותים שהוא מספק. האתר רשאי גם לשנות מעת לעת ע"פ שיקול דעתו הבלעדי את השירותים שבו כדי לעמוד בשינויי חקיקה ככל שיהיה צורך. לאור האמור, יובהר כי המשך שימושך באתר לאחר פרסום התיקונים מהווה את הסכמתך המפורשת לתנאים אלה ומדינות הפרטיות כפי ששונו ואת מסכימה ומתחייבת לתנאים אלו. לכן בקרי בדף זה באופן קבוע כדי לעיין בתקנון ובתנאיו.

 .11הגבלת אחריות 

במידה ותבחרי ליישם טכניקות ע"פ התכנים שבאתר ו/או להסתמך עליהם לרבות בכל מוצר ו/או שירות אחר המוצעים על ידי ו/או באמצעותו ובניהם, שימוש בתוכנה להיוועצות חזותית, טלפון ו/או ווצאפ או בכל תוכנה אחרת שתחליט פייסמרט, את נוטלת ומקבלת על עצמך את מלוא האחריות לכל פעולותיך. האתר לא יישא בכל נזק ישיר, עקיף ו/או תוצאתי ואינו נוטל על עצמו כל אחריות לטעויות ו/או מחדלים כלשהם העשויים להתרחש ו/או להופיע וככל שייגרמו או עשויים לגרום לך לנזקים. האתר מיועד לשימוש אישי בלבד ולא מסחרי. האתר עושה מאמץ סביר על מנת לעדכן את המידע שבו, אך טעויות ושגיאות עשויות ליפול.  אין באמור כדי להטיל אחריות כלשהי על האתר בין מפורשת ובין משתמעת, כי מידע זה נכון, מדויק, מלא ומעודכן. כמן כן, בשל חשיבות התרגול ונגזרותיו, הנך נדרשת לעיין ברשימת המצבים בהם חל איסור לתרגל. למרות האמור, במידה ותחליטי כי ביצוע התרגילים אפשרי מבחינתך, חלה עלייך החובה להיוועץ תחילה ברופא המטפל אשר יאשר לך עפ"י נתונייך האישיים וחוות דעתו המקצועית את התרגול כאמור. יצוין כי תוכניות האימון (הכוללת אך לא רק, ייעוץ ו/או חוות דעת), המופיעות באתר אינן מועברות ע"י רופאות. משכך, הנך מצהירה בזאת כי את יודעת שהתוכן המועבר באתר אינו מהווה תחליף לייעוץ רפואי כלשהו ומשכך לא יהא בכך כדי להטיל אחריות כלשהי על האתר לרבות בגין הפסד כלכלי, מניעת רווח ו/או נזק מיוחד, עקיף או תוצאתי.  בכל בעיה ו/או שאלה הנך נדרשת לפנות אל הרופא בהקדם. בכל עניין הנוגע לבריאותך, אל תבטלי, תמנעי או תשהי קבלת טיפול רפואי עקב עיון ו/או קריאה ו/או תרגול שבאתר זה. ככל שתבחרי לעשות כן כל האחריות תחול עליך בלבד  בכל מקרה באם ייקבע  ע"י בית משפט, כי ע"פ הנסיבות יש לפצות אותך, אחריות האתר לגובה הפיצוי לא תעלה על הסכום ששילמת לאתר. התמונות שבאתר נועדו להמחשה בלבד .

 

 1. זכויות קניין רוחני

הגישה לאתר ושימושך בתכנים המוצגים בו או זמינים בשירותים כלשהם השייכים לו ו/או אותם הוא מציע ו/או באמצעותו כל מוצר ו/או שירות אחר המוצעים על ידו ו/או באמצעותו ובניהם, יישומים ניידים, הורדות, שימוש בתוכנה להיוועצות חזותית, טלפון ו/או ווצאפ או בכל תוכנה אחרת שתחליט פייסמרט מיועדים לשימוש אישי ולא מסחרי. כל שימוש שאינו אישי, אסור. כל התוכן שבאתר מוגנים בזכויות זכויות יוצרים וחוקי קניין רוחני שונים ומכוח חוקים ואמנות בינלאומיות, בין אם נרשמו ובין אם לאו. הסימנים המופיעים הם רכושם וקניינם של האתר או של בעליהם בהתאמה. על כן, כל תוכן, טקסט,  מידע, עיצוב, גרפיקה, לוגו, תמונות, וידאו, מוסיקה,  אך אינם מוגבלים לתיאורים אלו במידה ונכסים אחרים מופיעים באתר, לרבות אופן הצגתם, וכל חומר אחר המוצג באתר שייכים לאתר או לצדדים שלישיים ומהווים את קניינם הרוחני . חל איסור על שמירה של התכנים שבאתר בכל אמצעי שהוא לרבות כל מדיה דיגיטלית, הסרה, טשטוש או הסתרה של זכויות היוצרים או כל זכות אחרת השייכות לאתר. אינך רשאית להשתמש, להעתיק, לפרסם מחדש, להעלות, לשתף, לשלב, להנדס לאחור, לשדר, לחקות להפיץ, להפוך את השירותים שבאתר או כל תוכן שבו לזמין באמצעות קישורים או לשנות את החומרים, התכנים והסימנים המסחריים שבאתר בשלמותם או בחלקם בכל דרך שהיא בין בתמורה ובין שלאו , לרבות יצירות נגזרות ללא אישור בראש ובכתב מאת האתר. שום דבר בתקנון זה לא ייחשב כמעביר לך זכות כלשהי למעט  אם נאמר במפורש במסגרת תקנון זה. האתר ינקוט בהליכים משפטיים בגין שימוש בלתי מורשה ו/או על מנת לשמור על זכויות קניינו הרוחני

13 .  יצירת קשר במקרה  של הפרה

באם את סבורה כי השימוש באתר  מפר את זכויותיך, הנך מתבקשת להעביר לאתר את הודעתך בצירוף הצהרה בדבר היותך בעלת הזכויות לכתובת office@facemart.co.il  .

 1. השעיה וסיום

האתר יקבע, לפי שיקול דעתו הבלעדי, אם הפרת את תנאי התקנון בעת שימושך באתר. במידה והתרחשה הפרה כלשהי, עשוי האתר מבלי למסור לך הודעה או אזהרה על כך, לנקוט כל פעולה כפי שנראית לו, כולל אך לא רק, וביניהן: השבתה של חשבונך, השעיה מידית, זמנית או אף קבועה של זכותך להשתמש באתר, לרבות אפשרות גישה לכל קובץ או תוכן המצוין באתר ונקיטת הליכים משפטיים כנגדך להחזר כל ההוצאות הנובעות מההפרה. 

 1. דיוור

האתר מעוניין לשלוח אלייך מעת לעת מידע בדבר שירותיו לרבות תוכן שיווקי ופרסומי לכתובת הדואר האלקטרוני ו/או למספר הטלפון שלך באמצעות הודעות SMS אותם מסרת בעת רישומך לאתר. תוכן זה ישוגר אלייך רק לאחר הסכמתך. תוכלי לבטל את הסכמתך בכל עת.  אנא ראי בעניין את מדיניות הפרטיות.

16 .  הפרה, דיווח וחשיפת מידע

האתר שומר לעצמו את הזכות לדווח לגורמי אכיפת החוק על כל פעילות בה עולה חשד להפרה של חוקים, דינים או תקנות וזאת כדי להגן על האתר או עליך ועל יתר המשתמשות, או כדי להבטיח את שלמות ותפעול האתר ומערכותיו. 

 1. שיפוי

הנך מסכימה לשפות, להגן ולפצות את האתר בעקבות תביעות שתוגשנה נגדו בגין נזקיו בין בפועל ובין תוצאתיים לרבות עלויות הפסדים והוצאות (לרבות שכ"ט סביר) שהיה על האתר להוציא, וזאת בגין שימוש לא מורשה שלך בשירותי האתר או הפרה כלשהי מצדך של התנאים וההגבלות של תקנון זה, לרבות הפרת זכויות של צד ג'.

 1. כללי

תקנון זה, מאפשר לך להשתמש באתר לשימושך האישי בלבד ולא לשימוש מסחרי כלשהו. האתר לא יהיה אחראי בכל צורה שהיא לכל אובדן או נזק כלשהם בין באופן ישיר ובין באופן עקיף שייגרמו לך כתוצאה משימוש באתר או בכל תוכן, פרסום, הצגה כלשהם המופיעים באתר ואף אם נשלחו באמצעות דואר אלקטרוני, או בכל דרך אחרת ע"י האתר. התנאים שבתקנון זה, ניתנים לאכיפה רק ע"י הצדדים שבו ולא ע"י צדדי ג'.  בהסכמתך לתקנון זה ולתנאיו, את מוותרת על האפשרות להגיש תובענה ייצוגית כנגד האתר. 

 1. כוח עליון

האתר לא יהא אחראי לכל כישלון או עיכוב בביצוע התחייבויותיו, כשהדבר נבע מסיבות שאינן תלויות בו, גורמים אלו כוללים (אך אינם בגדר רשימה ממצה), וביניהם הפסקת חשמל, כשלים בשירותי האינטרנט, סערות, פגעי מזג אויר וכיוצב'. 

 1. סמכות שיפוטית ודין החל

תקנון זה ותנאיו יחולו ויפורשו בהתאם לחוקי מדינת ישראל בלבד. כל סכסוך, מחלוקת או טענה המתייחסים לתקנון זה יהיו כפופים לסמכות השיפוט הבלעדית של בתי המשפט המוסמכים בישראל, במחוז ת"א והמרכז. אם ייקבע ע"י בימ"ש מוסמך, כי סעיף או תנאי כלשהו בתקנון, הינו בלתי חוקי, בלתי ניתן ליישום או בלתי אכיף, לא יהיה בכך כדי להשפיע או לגרוע מתוקפם של יתר הסעיפים והתנאים שבתקנון אשר יישארו בתוקפם. 

 1. איך ליצור אתנו קשר

ככל שיש לך שאלות או תגובות את מוזמנת לפנות אלינו לכתובת המייל office@facemart.co.il